get it here:
buy
share:

Oleś Brothers
& Jorgos Skolias
SEFARDIX

  • 1. Purim
  • 2. Wurca
  • 3. Tympanon & kymbala
  • 4. Kaimos
  • 5. Kandili kiei
  • 6. Faghito
  • 7. Noches
  • 8. Sokaki
  • 9. Teliomata

Jorgos Skolias - vocal
Marcin Oles- double bass
Bartlomiej Oles- drums

No Comments